به دلیل بسته بودن قسمت نظرات اگر حرفی سخنی کلامی هست

اینجا بفرمایید.

با تشکر :)